สายด่วน

Smart D Camp

083-903-9956

081-629-4748


 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
 
แฮปปี้โฮม คลินิก
 

ศูนย์อัจฉริยะ

แฮปปี้โฮม

 

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 1
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 2 ตอน รหัสลับดาวพลูโต
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 3 ตอน แกะรอยวิวัฒนาการ
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 4 ตอน เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
 
ค่ายอารมณ์ดี รุ่น1 - Smart EQ Camp # 1
 
โปรแกรม ศิลป์ สมาธิ ปัญญา
 
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 4 - To Be Genius 4
 
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 1 - Smart Memory 1
 
โปรแกรม สมาร์ทแรลลี่ 1 - Smart Rally 1
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ
 
Smart D News

 

 

Smart Rally : แรลลี่อัจฉริยะ

บริการรับจัดแรลลี่อัจฉริยะให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ

โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมเพิ่มจากกิจกรรมอื่นที่มีอยู่แล้ว

จัดร่วมกับโปรแกรมอื่นของ สมาร์ท ดี แคมป์ หรือจัดเป็นกิจกรรมเดี่ยวๆ ก็ได

กิจกรรม แรลลี่อัจฉริยะ ครั้งที่ 1

14 สิงหาคม 2549 ณ ศูนย์วิจัยวังน้อย ปตท.

ตื่นเต้น ผจญภัย ท้าทายกับภารกิจการแก้ไขปัญหา

โดยใช้ความสามารถหลากหลายด้าน ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา

สนุกสนานกับเขาวงกตอันเลื่องชื่อ และฐานกิจกรรมต่างๆ

ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามารถ และความกล้า ในภารกิจครั้งนี้

จากทฤษฎีพหุปัญญา สู่รูปแบบแรลลี่แนวใหม่ แรลลี่อัจฉริยะ

ที่ไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนานเท่านั้น

แต่ยังช่วยกระตุ้นให้ดึงความสามารถที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผ่านทางกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน

รู้จักการทำงานเป็นทีม แบ่งงานกันตามความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน

 

ภารกิจการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความสามารถหลากหลายด้าน
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)
โดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเก็บรหัสในการไขปริศนาจนบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้
ประกอบด้วยกิจกรรม 7 ฐาน (ฐานรหัส 6 ฐาน และฐานกลาง 1 ฐาน)

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

โปรแกรมแรลลี่อัจฉริยะ (Smart Rally Program)
(โปรแกรม 1 วัน)
 
ตื่นเต้น ผจญภัย ท้าทายกับภารกิจการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความสามารถหลากหลายด้าน ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา สนุกสนานกับเขาวงกตอันเลื่องชื่อ และฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามารถ และความกล้า ในภารกิจครั้งนี้
 
หลักการและแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ( Howard Gardner) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านหลากมิติที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านใดบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ปัญญามีอยู่ 8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา
จากทฤษฎีพหุปัญญา สู่รูปแบบแรลลี่แนวใหม่ ที่ไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนานเท่านั้น แต่จะช่วยกระตุ้นให้ดึงความสามารถที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านทางกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม แบ่งงานกันตามความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมองให้สามารถดึงความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มที่
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถที่มีอยู่
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม
4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
 
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุ 6 -1 8 ปี ( จำนวนไม่เกิน 50 คน )
 
ระยะเวลา 1 วัน
 
รูปแบบกิจกรรม
ภารกิจการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความสามารถหลากหลายด้าน ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา โดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเก็บรหัสในการไขปริศนาจนบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้
ประกอบด้วยกิจกรรม 6 ฐาน ( ฐานรหัส 5 ฐาน และฐานกลาง 1 ฐาน )
 

สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, activity, program, trip, center, smart d, tobegenius
kid, child, adolescent, family
smart, gifted, talented, genius, wisdom, mensa, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, art, evolution
 

คำสำคัญ : ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน แคมป์ ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา พัฒนาเด็ก ค้นหาแวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ ศูนย์อัจฉริยะ สมาร์ทดีแคมป์ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไอคิว อีคิว เอ็มคิว โปรแกรม ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตวิทยา รหัสลับ ดาวพลูโต พลูโต ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ แกะรอย วิวัฒนาการ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ ท่องเที่ยว โครงการ


ส่งอีเมลไปที่ smartdcamp@hotmail.com E-mail : smartdcamp@hotmail.com


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

169 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 081-629-4748, 083-903-9956 โทรสาร(FAX) 02-981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม (เมืองทองธานี)

164/31 หมู่ 9 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-982-9937, 084-086-8796

BAN AU KID บ้านออคิด ศูนย์เด็กพิเศษครบวงจร (นวมินทร์ 40)

68/56 หมู่ 5 ซอยนวมินทร์ 40 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-734-9578, 084-086-8796

HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
HAPPY HOME GIFTED CENTER ศูนย์อัจฉริยะ แฮปปี้โฮม
www.smartdcamp.com
 

Copyright © 2006-2010 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550