home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป์
08-3903-9956
08-3903-9956

แฮปปี้โฮม คลินิก

โปรแกรมอัจฉริยะ
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 
ค่ายฉลาดคิด - Smart IQ Camp
 
ค่ายอารมณ์ดี - Smart EQ Camp
 
ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
 
โปรแกรม ศิลป์ สมาธิ ปัญญา - Silp Smart
 
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 4 - To Be Genius 4
 
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ - Smart Memory
 
โปรแกรม สมาร์ทแรลลี่ 1 - Smart Rally 1
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ - Smart D Trip
 
Smart D Kid - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา
 
ค่ายภาษาจีน - Chinese Camp
 
I'm Genius - โปรแกรมสู่อัจฉริยะ
 

 

Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid
   

โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 13

Smart D Kid # 13

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554

ณ สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ


พัฒนาทักษะแบบรอบด้านในรูปแบบเกมสนุก ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
           
           

Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid
Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid # Smart D Kid

ปิดท้ายด้วยพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผ่านโปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 13

โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา

(Smart D Kid Program)
 

จากทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) พัฒนาสู่รูปแบบค่ายแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาแววอัจฉริยะของเด็กแต่ละคน และพัฒนาสู่แนวทางส่งเสริมเด็กให้มีความฉลาดรอบด้าน จนเป็นโปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา

 
หลักการและแนวคิด

เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจนคือเด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ( Howard Gardner) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านหลากมิติที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ปัญญามีอยู่ 8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา
จากทฤษฎีพหุปัญญา สู่รูปแบบโปรแกรมแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยนำมาบูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก เสริมเติมแต่งด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เป็นโปรแกรมที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและประสบการณ์อย่างแท้จริง
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแววอัจฉริยะที่อยู่ในตัวเด็ก

2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถที่ตนเองมี
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
 

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 4 - 6 ปี
 

ระยะเวลา

1 วัน
 

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมโปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา (Smart D Kid) ประกอบด้วย
1) Smart D Picture Learning เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน ทำให้เด็กสามารถจดจำ และเข้าใจได้ง่าย โดยใช้การวาดรูปต่างๆ เป็นสื่อในการเรียนรู้ ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
2) Smart D Adventure ตื่นเต้น ผจญภัย ท้าทาย กับภารกิจการค้นหาวัตถุดิบในการสร้างผลงาน สนุกสนานกับกิจกรรมที่ต้องใช้ไหวพริบและความกล้า รับรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยความสามารถ กิจกรรมนี้เน้นฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหาต่างๆ เชื่อมโยงกับพหุปัญญาด้านต่างๆ ที่เด็กมี
3) Smart D Creation กิจกรรมเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดย กระตุ้นใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ ซึ่งไม่มีผิด ไม่มีถูก เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่อิงตามพัฒนาการการเรียนรู้ของสมองเด็กในช่วงปฐมวัย
4) Smart D Project กิจกรรมที่ดึงแววความสามารถในแต่ละด้านของพหุปัญญาที่มีอยู่ในตัวเด็กมาประยุกต์ใช้ ผ่านการทำโครงงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก
5) Smart D Presentation กิจกรรมค้นหาแววอัจฉริยะของตัวเอง หลังการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ จนครบแล้ว ในรูปแบบสัมภาษณ์ และการนำเสนอผลงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
6) Smart D Friendship กิจกรรมอำลาด้วยมิตรภาพ เสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
 
สถานที่จัดกิจกรรม
ณ สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone
 
ค่าลงทะเบียน
คนละ 1,190 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
 
รายละเอียดติดต่อ 083-903-9956

 
 
 

 
ภาพกิจกรรม โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา
           
 
Smart D Kid # 2 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 2
Smart D Kid # 3 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 3
Smart D Kid # 4 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 4
Smart D Kid # 5 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 5
Smart D Kid # 6 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 6
 
           
Smart D Kid # 7 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 7
Smart D Kid # 8 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 8
Smart D Kid # 9 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 9
Smart D Kid # 10 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 10
Smart D Kid # 11 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 11
Smart D Kid # 12 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 12
           
Smart D Kid # 13 - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา รุ่น 13
         
         

   
ตารางกิจกรรม โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา
   
10.30 น. ลงทะเบียน
10.30-10.40 น. Milk Break
10.40-11.00 น. Smart D Start Up เกมสันทนาการ สานความสัมพันธ์
11.00-12.00 น. Smart D Picture Learning เรียนรู้จากรูปภาพ
12.00-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เล่นเกมสนุก
12.30-13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00-13.30 น. Smart D Adventure 1
13.30-14.00 น. Smart D Adventure 2
14.00-15.00 น. Smart D Creation
15.00-15.20 น. Cookies Break
15.20-16.10 น. Smart D Project
16.10-16.40 น. Smart D Presentation
16.40-17.00 น. Smart D Friendship สรุปกิจกรรม อำลาเพื่อน
   
  ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม


การรับ-ส่งเด็ก
ผู้ปกครองโปรดนำเด็กมาลงทะเบียนที่สถาบัน Happy Home
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone (ตามแผนที่)

เวลา 10.30 น. (ก่อน 10 โมงเช้า เข้าศูนย์การค้าฯ ได้จากลานจอดรถด้านหลัง ชั้น 2 โซน B)

ดาวน์โหลดแผนที่สถาบัน HAPPY HOME
ดาวน์โหลดแผนที่สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สถานที่รับ-ส่งด็ก » คลิ๊กที่นี่
 

สมาร์ทดีแคมป์

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร(FAX) 0-2981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2554