สายด่วน

Smart D Camp

083-903-9956


 
smartdcamp blog
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
แฮปปี้โฮม คลินิก

ศูนย์อัจฉริยะ

แฮปปี้โฮม

 

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 1
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 2 ตอน รหัสลับดาวพลูโต
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 3 ตอน แกะรอยวิวัฒนาการ
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 4 ตอน เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 5 ตอน...ผ่าวิกฤตโลกร้อน
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 6 ตอน...ตะลุยโลกอนาคต
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 7 ตอน...ไขปริศนาจักรวาล
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 8 ตอน...ตามหากาลิเลโอ
 
ค่ายเยาวชนเชลล์ รุ่น 44 - Shell Camp # 44
 
ค่ายฉลาดคิด - Smart IQ Camp
 
ค่ายอารมณ์ดี - Smart EQ Camp
 
ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
 
โปรแกรม ศิลป์ สมาธิ ปัญญา - Silp Smart
 
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 4 - To Be Genius 4
 
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ - Smart Memory
 
โปรแกรม สมาร์ทแรลลี่ 1 - Smart Rally 1
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ - Smart D Trip
 
Smart D Kid - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา
 
ค่ายภาษาจีน - Chinese Camp
 
I'm Genius - โปรแกรมสู่อัจฉริยะ
 

Smart D News


 

   

ศูนย์อัจฉริยะ แฮปปี้โฮม

HAPPY HOME GIFTED CENTER ศูนย์อัจฉริยะแฮปปี้โฮม ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ

 

เข้าใจตนเอง

   

ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

คือ ความสามารถในการรู้จัก ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อไหร่ต้องขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าตนมีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรื่องใด

มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง เป็นปัญญาด้านที่จำเป็นต้องมีอยู่ในทุกคนเช่นกัน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจัย

อริสโตเติลและเพลโต


ตัวอย่างผู้มีปัญญาด้านการเข้าใจตนเองโดดเด่น

อริสโตเติล
เพลโต
ซิกมันด์ ฟรอยด์

 

ผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งที่สุด ก็คือผู้ที่ไม่อวดตนว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรม แต่จะรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตเสมอ

(เพลโต้)
 

 


อริสโตเติล

Aristotle


 

 

 

อริสโตเติล (Aristotle) เกิดเมื่อ 384 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองสตากิรา แคว้นมาซีโดเนีย ประเทศกรีซ และเสียชีวิต 322 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองคาลซิล ประเทศกรีซ รวมอายุได้ 62 ปี นับเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นศิษย์เอกของเพลโต (Plato) และเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ อาเล็กซานเดอร์มหาราช

บิดาของเขาชื่อว่า นิโคมาคัส (Nicomacus) เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก เขาได้รับการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่มาจากพ่อของเขา และได้เข้าเรียนในสำนักอะคาเดมี (Academy) ที่กรุงเอเธนส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเพลโต นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง อริสโตเติลเป็นคนเฉลียวฉลาด รักการอ่านและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านหนังสือ ทำให้เขามีความรู้ดีมาก

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้หลายด้าน เช่น ปรัชญา ดาราศาสตร์ กลศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ และตรรกศาสตร์ ตั้งทฤษฎีที่สำคัญต่างๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะทฤษฎีเกี่ยวกับสัตว์ โดยเขาแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ชนิด คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง นับว่าเป็นการบุกเบิกวิชาชีววิทยา

ทฤษฎีของอริสโตเติล เป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เขามีอยู่ มาตั้งเป็นทฤษฎี จากนั้นก็หาเหตุผลมาประกอบตามหลักตรรกวิทยา โดยไม่ได้ทดสอบจากความเป็นจริง ทำให้ทฤษฎีของเขามีข้อผิดพลาดอยู่มาก แต่ก็มีผู้เชื่อถืออยู่มากเช่นกัน และมีอิทธิพลต่อแนวความคิดได้ยาวนานกว่า 1,500 ปี

 
 
ข้อมูลอ้างอิง

http://siweb.dss.go.th/science_children/Scientist/Aristotle.html

 

 


เพลโต

Plato


 

 

เพลโต (Plato) เกิดเมื่อ 427 ก่อนคริสต์ศักราช ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และเสียชีวิต 347 ก่อนคริสต์ศักราช ที่บ้านเกิด รวมอายุได้ 80 ปี หลักปรัชญาของเพลโตมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของการศึกษา ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา จิตวิทยา ธรรมชาติ หรือแม้แต่วิทยาศาสตร์

เพลโต (Plato) เป็นทั้งนักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลก เป็นผู้ที่วางรากฐานทางการศึกษาวิชาต่างๆ ไว้มากมาย เช่น การปกครอง วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ เป็นต้น

เพลโต (Plato) เป็นผู้ก่อตั้งตั้งโรงเรียนชื่อ อะเคดามี (Academy) ที่กรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับวิชาปรัชญา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลักการในการเรียนการสอนของเพลโตมีอยู่ว่า ความรู้ทางการบริหาร วรรณคดี และดนตรี เป็นการศึกษาเบื้องต้น ซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาในขั้นสูงต่อไป ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก

การเรียนการสอนในสถาบันแห่งนี้มีความทันสมัย ต่างจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมของกรีซ ที่ลูกศิษย์มีหน้าที่นั่งฟังแต่เพียงอย่างเดียว เชื่อในสิ่งที่ครูบอกทั้งหมด ห้ามโต้แย้งอย่างเด็ดขาด แต่เพลโตได้ใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกศิษย์มีโอกาสได้พูด ใช้เหตุผลในการตอบคำถาม และค้นคว้าหาความจริงด้วยตนเอง การสอนแบบนี้นำมาจากโสเครตีส อาจารย์ของเขานั่นเอง

 

 
ข้อมูลอ้างอิง

http://siweb.dss.go.th/science_children/Scientist/Plato.html

 

 


ซิกมันด์ ฟรอยด์

Sigmund Freud


 

 

 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย เชื้อสายยิว เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2399 ในจักรวรรดิออสเตรียซึ่งปัจจุบันคือ สาธารณรัฐเช็ก และเสียชีวิตวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2482 รวมอายุ 83 ปี ครอบครัวมีอาชีพขายขนสัตว์ มีฐานะปานกลาง

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) สนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเวียนนาสาขาวิทยาศาสตร์ แล้วเรียนต่อสาขาแพทยศาสตร์ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านโรคทางสมองและประสาทที่กรุงปารีสกับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านอัมพาต ที่นั่นฟรอยด์ได้ค้นพบว่าความจริงแล้วคนไข้บางรายป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากภาวะทางจิตใจไม่ใช่ร่างกาย หลังจากกลับมาอยู่ที่กรุงเวียนนา ฟรอยด์จึงใช้วิธีการรักษาแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) กับคนไข้ที่เป็นอัมพาต กล่าวคือให้ผู้ป่วยเล่าถึงความคับข้องใจหรือความหวาดกลัวและพยายามให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อลดความขัดแย้งในใจ ปรากฏว่ามีผู้ป่วยหลายรายหายจากอัมพาต

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้ศึกษาวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์ และอธิบายว่า จิตใจทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ มี 3 ลักษณะ คือ

1. จิตรู้สำนึก (Conscious mind) หมายถึง สภาวะจิตที่รู้ตัวอยู่ ได้แก่ การแสดพฤติกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง            

2. จิตกึ่งสำนึก (Subconscious mind) หมายถึง สภาวะจิตที่ระลึกถึงได้ แต่มิได้แสดงออกเป็นพฤติกรรมในขณะนั้น เป็นส่วนที่รู้ตัวสามารถดึงออกมใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

3. จิตใต้สำนึก (Unconscious mind) หมายถึง สภาวะจิตที่ไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัวระลึกถึงไม่ได้ เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจ แต่มีอิทธิพลจูงใจพฤติกรรม และการดำเนินชีวิตของคนเรามากที่สุด

เขาอธิบายว่าจิตใต้สำนึกของคนเราแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และ ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) โดย อิดจะเป็นพลังอารมณ์ความรู้สึกที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด เช่น รัก โลภ โกรธ หลง หรือเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณดิบของคนเรานั่นเอง ซึ่งหากคนเรามีอิด เพียงอย่างเดียวก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ ในขณะที่ ซุปเปอร์อีโก้จะเป็นพลังงานที่เกิดจากการเรียนรู้ค่านิยมต่างๆ เช่น ความดี ความชั่ว มโนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นพลังในส่วนดีของจิตมนุษย์ที่จะคอยหักล้างกับพลังอิด ทั้งนี้ในระหว่างความสุดขั้วของอิด และซุปเปอร์อีโก้นั้นจะมี อีโก้อยู่ระหว่างกลางคอยทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้คนเราแสดงสัญชาตญาณดิบออกมามากเกินไป แต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้คนเราแสดงออกซึ่งมโนธรรมเพียงอย่างเดียวเช่นกัน

 

 
ข้อมูลอ้างอิง

http://sophon.bcnlp.ac.th/psycho/psychoan.html

http://www.expert2you.com/view_article.php?cat_sel=30000&art_id=1914
 

 

 


สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

169 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 083-903-9956 โทรสาร(FAX) 02-981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม (เมืองทองธานี)

164/31 หมู่ 9 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-982-9937, 084-086-8796

HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
HAPPY HOME GIFTED CENTER ศูนย์อัจฉริยะ แฮปปี้โฮม
www.smartdcamp.com
 

Copyright © 2006-2010 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 2 มิถุนายน 2553